Спортски сали

Спортски сали

Во рамките на спортскиот центар постојат две спортски сали:голема спортска арена и мала спортска сала.Првата е наменета за поголеми спортски,културни и други настани и манифестации.Малата спортска сала е намената за рекреативно спортување но и за помали настани ,собири,форуми од спортски,културен,забавен карактер.И двата објекта исполнуваат професионални и технички услови за организирање и одвивање на различен вид случувања.Главна цел на функционирањето на двете арени е негување и развој на професионалниот и рекреативниот спорт.